rozbudowa akademii muzycznej w katowicach

konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budowę nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Paweł Góral, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber, Karolina Więcławik

Nowy obiekt Akademii Muzycznej w Katowicach stanowi przede wszystkim dopełnienie fragmentu miasta w obrębie ulic Damrota i Wojewódzkiej, w którym dominującymi obiektami jest kompleks uczelniany. Struktura istniejących budynków Akademii tworzy wyraźną sekwencję przestrzeni zorientowaną na osi południe-północ, wyznaczoną poprzez plac i wejście do budynku głównego. Dlatego też planowany budynek kampusu wraz ze strefą wejściową zaprojektowano jako kolejne elementy w ramach zastanej już struktury urbanistycznej. Bryła i funkcja nowego obiektu zorganizowane zostały wokół zielonego skweru stanowiącego niejako lustrzane odbicie i dopełnienie istniejących przestrzeni po przeciwnej stronie ulicy.

Kształt projektowanej zabudowy, podporządkowany wyznaczonej przestrzeni nowego skweru, wyraźnie definiuje strefę publiczną od strony południowej obiektu (otwartą w kierunku pozostałych obiektów kampusu) oraz prywatną, po stronie północnej. Zaprojektowana strefa publiczna charakteryzująca się dużym udziałem zieleni, której wyraźnie brakuje w istniejącym kompleksie Akademii Muzycznej, stanowi niejako przeciwieństwo zasłoniętej strefy prywatnej za budynkiem, pełniącej funkcję parkingu oraz drogi pożarowej. Utwardzone powierzchnie piesze wokół frontowego zieleńca stanowią przedpola wejściowe do najważniejszych stref funkcjonalnych obiektu, czyli foyer sali audiowizualnej oraz pomieszczeń dydaktycznych

Wycofanie w formie półotwartego dziedzińca centralnej części budynku w stosunku do południowej elewacji obiektu oraz dodatkowo zagospodarowanie tej przestrzeni zielenią wysoką umożliwiło wytworzenie w budynku stref dodatkowo izolowanych od hałasu i zgiełku ulicznego. To tutaj przewidziano foyer oraz hol wejściowy na parterze, ale nade wszystko sale ćwiczeń na wyższych kondygnacjach, tym samym eliminując całkowicie pomieszczenia dydaktyczne przyległe do elewacji północnej, narażonej na uciążliwy hałas generowany przez sąsiadującą linię kolejową jak również od strony południowej – bezpośrednio otwartej w stronę ul. Wojewódzkiej.

Układ i lokalizacja projektowanego budynku zarówno w strefie nadziemnej jak i podziemnej umożliwiają zachowanie zdecydowanej większości istniejącego drzewostanu na terenie opracowania, ograniczając przyszłą ingerencję do niezbędnej rewizji, zabezpieczenia na czas budowy oraz docelową pielęgnację istniejącej zieleni.

Obszary zielone, w tym przede wszystkim centralny plac przed budynkiem, przewidziano jako trawiaste, z możliwością wykorzystania w okresie letnim na odpoczynek i życie studenckie.

Struktura projektowanego budynku odpowiada trzem podstawowym częściom obiektu: strefie sali audiowizualnej, strefie dydaktycznej z salami do ćwiczeń oraz strefie tańca. Salę audiowizualną wraz z pomieszczeniami obsługującymi przewidziano w części zachodniej obiektu, sale do ćwiczeń wraz z holem głównym zlokalizowano w strefie centralnej, przyległej do półotwartego dziedzińca centralnego, natomiast strefę sal do tańca wraz z zapleczem sportowym i szatniowym zaprojektowano po stronie wschodniej obiektu, wytwarzając tym samym wyraźny trójpodział budynku odzwierciedlony w jego układzie przestrzennym.

W podziale na kondygnacje, poziom parteru tworzą zawsze strefy obsługujące pomieszczenia zasadnicze, zlokalizowane na piętrach poszczególnych części obiektu.

Układ i podziały elewacji nowego budynku, pomimo zastosowania współczesnych środków wyrazu oraz technologii, stanowią twórczą kontynuację struktury przeciwlegle zlokalizowanego, głównego budynku Akademii Muzycznej. Zastosowana kolorystyka, gzymsy oraz plastyka elewacji odwołują się do historycznych podziałów podkreślających układ kondygnacji i interpretując wieloplanowość oraz ornament, jednakże bez tworzenia obiektu historyzującego czy też eklektycznego, bezpośrednio cytującego istniejący kontekst. Zróżnicowany funkcjonalnie i przestrzennie program inwestycji znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w układzie i kształcie otworów okiennych dopasowanych wymiarami do pomieszczeń, które doświetlają, usystematyzowanych jedynie poprzez przyjęty moduł elewacyjny i pośrednio konstrukcyjny.

Nowy budynek Akademii pod względem tonacji kolorystycznej jest tożsamy z pozostałymi, ceglanymi obiektami kampusu. Ze względu na koszty realizacyjne oraz współczesne możliwości technologiczne, wykończenie obiektu przewidziano jednak w technologii prefabrykowanej. Modułowy układ elewacji umożliwia wykonanie docelowej fasady przy zastosowaniu prefabrykatów z betonu barwionego w masie, o odpowiednio dobranej teksturze i fakturze wykończenia, ale również prefabrykatów betonowych z zatopioną cegłą elewacyjną.