sala gimnastyczna

konkurs na budynek sali gimnastycznej przy SP 47 w Szczecinie oraz koncepcję zagospodarowania terenów sąsiednich
Marcin Jojko, Bartek Nawrocki, Józef Kiszka, Tomasz Berezowski, Monika Kowaluk (model)

szczecin.01

Analiza wytycznych konkursowych, istniejącego kontekstu urbanistycznego oraz zaleceń konserwatorskich skłania do poszukiwania jednorodnego i spójnego rozwiązania krajobrazowego dla całego kwartału zabudowy. Projekt proponuje stworzenie docelowo wyraźnego założenia krajobrazowego w granicach opracowania, wnoszącego nową tożsamość w omawianą przestrzeń kwartału. Struktura budynku nowej sali gimnastycznej wynika konsekwentnie z przyjętej idei zagospodarowania i jest jej dopełnieniem.

szczeecin02

W nawiązaniu do aktualnego układu zabudowy i zieleni kwartału oraz przyszłego przeznaczenia obszaru opracowania, zaproponowano stworzenie ciągu atrakcji rekreacyjno-sportowych począwszy od strefy wjazdowej (północna granica), poprzez teren na południe od budynku szkoły, aż do dziedzińca przy przedszkolu nr 37. Połączone tereny sportowe, odpowiednio przynależące do sąsiadujących ze sobą podmiotów, tworzą w formie litery U serię boisk, placów zabaw i innych atrakcji, będących bogatą ofertą zarówno dla młodzieży uczęszczającej do szkół, jak i rówieśników z sąsiednich osiedli i dzielnicy. Serce kwartału, otoczone wstęgą terenów sportowych zaprojektowano jako park szkolny, wykorzystując w znacznej części istniejący drzewostan.

szczecin03

Wjazd na teren kwartału przesunięto nieznacznie w kierunku zachodnim, tak aby poszerzona droga dojazdowa nie kolidowała z zachowanymi drzewami. Wzdłuż drogi zaprojektowano miejsca parkingowe służące w godzinach lekcyjnych nauczycielom pracującym w szkole, a w okresie popołudniowym, dla korzystających z boisk i zajęć pozalekcyjnych na sali gimnastycznej. Równolegle poprowadzono tez szeroki ciąg pieszy, który w miarę zbliżania się do budynku szkoły, łączy się z parkiem. Przed głównym wejściem do szkoły przewidziano reprezentacyjny plac, celem ekspozycji zabytkowego budynku i bezpośrednim połączeniem go z zielonym centrum kwartału. Zachodnią część placu przeznaczono na strefę dostępną dla samochodów podwożących i odbierających dzieci ze szkoły.

szczecin04

Projektowany budynek sali gimnastycznej, zgodnie ze wskazaniem konserwatorskim, zlokalizowano po południowej stronie historycznego budynku szkoły. Osadzony w sekwencji boisk i placów (również ze względu na swoje przeznaczenie) jest kolejnym elementem rekreacyjnego ciągu. W celu uszanowania bliskiego sąsiedztwa szkoły i jej uczniów, zdecydowano się na posadowienie budynku na głębokości ok. 3.5m w stosunku do poziomu terenu, co w znacznej mierze pozwoliło na ograniczenie dominacji ogromnej kubatury. Przeszklenie widocznej części sali oraz zagłębienie budynku w terenie jest korzystne pod wieloma względami. Przede wszystkim zachowano istniejące relacje widokowe w sąsiedztwie historycznego budynku szkoły, powiązano komunikacyjnie budynek szkoły oraz sali gimnastycznej bez jakiejkolwiek ingerencji w zabytkową bryłę szkoły, zachowano bezpośredni widok i wymaganą ilość światła słonecznego w klasach lekcyjnych, wykorzystano naturalne, ekologiczne walory pasywności i akumulacji energii w gruncie oraz wkomponowano wymaganą kubaturę hali sportowej w stosunkowo kameralną skalę kwartału. Strefa wejściowa rozplanowana została wzdłuż zachodniej elewacji, tak aby wchodząc do środka zachować bezpośredni wgląd na wnętrze sali, a w perspektywie dalszego planu również na ceglaną elewacje szkoły.

szczecin05

Z holu recepcyjnego dostępna jest dyżurka z zapleczem, pion windowy oraz szerokie schody prowadzące w dół, na poziom główny sali. Stamtąd bezpośrednio dostajemy się na salę oraz do wszystkich pomieszczeń obsługujących, zaprojektowanych wzdłuż północnej i wschodnie granicy budynku. Dodatkowo pomieszczenia szatni, nauczycieli itp. doświetlono światłem naturalnym, lokalizując w obrębię południowej elewacji budynku szkoły studnie okien, analogicznie do rozwiązań zastosowanych w istniejącym budynku . Obsługujący korytarz zakończony jest klatkami schodowymi umożliwiającymi ewakuację ludzi bezpośrednio na zewnątrz. Pomieszczenia nowej sali gimnastycznej połączono dwukrotnie z istniejącym obiektem szkoły, tworząc funkcjonalny kompleks. W części wschodniej zaprojektowany łącznik doprowadzono do istniejącego pionu komunikacyjnego w budynku szkoły, w którym istnieje dodatkowo możliwość zainstalowania windy w duszy klatki schodowej. Podobnie po stronie zachodniej – pomieszczenia sali połączono podziemnym korytarzem z klatką schodową zlokalizowaną w łączniku pomiędzy szkołą a przyszłą aulą. Dzięki temu, że obydwa połączenia wykonano na poziomie nowej sali gimnastycznej, elewacje zabytkowego budynku szkoły pozostały bez żadnych ingerencji.

szczecin06

Zgodnie z wymaganiami jednoprzestrzenną arenę sportową można wydzielać ruchomymi przegrodami na mniejsze części, odpowiednio przystosowane do zajęć szkolnych, judo i gimnastyki. Strefę szkolną (część sportową z magazynami i szatniami) zaprojektowano po stronie wschodniej, w sąsiedztwie łącznika. Analogicznie pomieszczenia obsługujące daną strefę sportową zlokalizowano w najbliższym jej obrębie. Wzdłuż północnej ściany zaprojektowano mobilne trybuny o całkowitej pojemności max 200 widzów, które w czasie codziennych zajęć i treningów mogą być zsuwane, powiększając powierzchnie do ćwiczeń. W kontraście do ciepłego drewna przeznaczonego na parkiet, betonowe ściany hali pozostawia się w naturalnym kolorze, odpowiednio zabezpieczone farbami bezbarwnymi.

szczecin07

szczecin08

Dach sali sportowej zaprojektowano jako użytkowy, będący naturalnym przedłużeniem ciągu sportowo-rekreacyjnego. Zgodnie z ideą zagospodarowania zlokalizowano na na nim boiska: wielofunkcyjne ze sztuczną trawą, oraz do koszykówki i siatkówki.

szczecin09